Ajax loader
Shigeharu Ryusai, 1803–1853.

Arashi Rikan as Mashiba Hisatsugu [left]; Nakamura Utaemon as Hakusho, Gosaku who is actually Ishikawa Goeimon [center]; Ichikawa Hakuen...
sur 1
Voir Sélections