Ajax loader
Schahbanu Farah Diba mit Tochter Farahnaz / Foto 1970
Farah Diba, ab 1959 Gemahlin des Schahs
Mohammed Resa Pahlewi, 1967-80 Kaiserin
(Schahbanu) des Irans; geb. am 14.10.
1938 in Teheran.
- Farah Diba mit ihrer älteren,...
sur 1
Voir Sélections