Ajax loader
Maisaka: View of Imagiri (Maisaka, Imagiri shinkei), from the series "Fifty-three Stations of the Tokaido (Tokaido gojusan tsugi no uchi)," also known as the Hoeido Tokaido
Utagawa Hiroshige, 1797–1858.

Maisaka: View of Imagiri (Maisaka, Imagiri shinkei), from the series “Fifty-three Stations of the Tokaido (Tokaido gojusan tsugi no...
sur 1
Voir Sélections