Ajax loader
G.K.Zhukov, N.Khrushchev, Geneva Conference / photo 1955
Zhukov, Georgy Konstantinovich.
Soviet officer, marshal (1955–57 Soviet Defence minister), 1896–1974.

Zhukhov at the Geneva Conference, 19.–23.7.1955: marshal Zhukov...
sur 1
Voir Sélections