Ajax loader
Teschen, Grenzübergang / Foto 1929
Teschen, tschech. Cesky Tesin (Nordmähren, Tschechoslowakei),
Grenzübergang.

Hauptbrücke des Grenzübergangs nach Polnisch-Teschen.

Foto, 1929.
Teschen
sur 1
Voir Sélections