Ajax loader
St. Petersburg, Peter-Pauls-Festung, Teilansicht / Foto
Sankt-Petersburg (Russland),
Peter-Pauls-Festung / Petropawlowska Krepost (Grundsteinlegung 1703; Befestigunsanlagen 1706; Arch.: Domenico Trezzini; Granitverkleidung...
sur 1
Voir Sélections