Ajax loader
Karikatur / Kolonialausstellung 1896 / Holz
Geschichte / Kolonialismus.

“Colonial-Peters Ausstellung 1896 (…) " (Karikatur zur Berliner Gewerbe– und Kolonialausstellung, 1. Mai–15. Oktober 1896 und die Kolonialpolitik...
sur 1
Voir Sélections