Ajax loader
Seoul, Kyongbok-Palast, Tor / Foto
Seoul (Südkorea),
Kyongbok-Palast (auch: Gyeonbokgung-Palast; erbaut ab 1394, Ende 16. Jh. zerstört, 1865/67 rekonstruiert und ab 1995 restauriert).

Heungnyemun-Tor.

Foto,...
sur 1
Voir Sélections